Zasady kwalifikacji

 REGULAMIN

Leonardo da Vinci:

Foreign training – the path to professional success

/Zagraniczne szkolenie – droga do sukcesu zawodowego/

na rok szkolny 2013/2014

 1. W projekcie mogą uczestniczyć  uczniowie klas trzecich Technikum Mechatronicznego nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.
 2. Staż zagraniczny będzie realizowany w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich w dniach 11-29 listopada 2013 r.
 3. W projekcie uczestniczyć będzie 16 uczniów (8 uczniów technikum informatycznego i 8 uczniów technikum mechatronicznego). W treści wniosku nie ma limitu uczniów dla poszczególnych klas. W związku z kryzysem gospodarczym na Wyspach Kanaryjskich Komisja Kwalifikacyjna może zmienić proporcje wyjeżdżających uczniów w danym zawodzie po wcześniejszym uzgodnieniu z partnerem hiszpańskim.
 4. Za przeprowadzenie kwalifikacji odpowiada Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
  1. Agnieszka Sokół – Koordynator projektu
  2. Alicja Karczmarczyk – Kierownik Szkolenia Praktycznego
  3. Tomasz Pawlak – opiekun praktykantów w Las Palmas w marcu 2011 r.
  4. na wniosek kandydatów w pracach może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 5. Od wyników kwalifikacji uczeń może odwołać się pisemnie w terminie 1 dnia roboczego, kierując je do Dyrektora Szkoły. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną rozszerzoną o Dyrektora Szkoły lub Jego zastępcę. Wyniki odwołań zostaną podane na stronie www.staff.edu.pl w terminie 2 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników.
 6. Warunki konieczne do wzięcia udziału w kwalifikacji to:
  1. ukończenie 18-tego roku życia w chwili rozpoczęcia stażu zagranicznego
  2. ocena z zachowania na koniec klasy I i klasy II – co najmniej dobry
  3. ocena z języka angielskiego na koniec klasy I i klasy II – co najmniej dostateczny
  4. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec klasy I i klasy II  – co najmniej dostateczny
  5. brak przeciwwskazań zdrowotnych – pisemne oświadczenie potwierdzone podpisem rodziców – załącznik nr 1
  6. rekomendacja wychowawcy klasy (warunkiem koniecznym uzyskania takiej rekomendacji jest brak nagan oraz upomnień Dyrektora Szkoły w całym cyklu kształcenia) – załącznik nr 2
  7. rekomendacja pedagoga szkolnego właściwego dla danej klasy – załącznik nr 3
  8. zobowiązanie ucznia do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNICTWA W STAŻU ZAGRANICZNYM – załącznik nr 4
  9. złożenie prawidłowo wypełnionego FORMULARZA APLIKACYJNEGO wraz z wymienionymi wcześniej załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły.
 7. Zasady kwalifikacji uczestników projektu:
  1. Na LISTĘ UCZESTNIKÓW projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów obliczonych wg następujących kryteriów:
  Lp. KRYTERIUM

  Liczba punktów

  1 Ocena z zachowania na koniec klasy I /II

   

   

  Ocena dobra

  4

   

  Ocena bardzo dobra

  8

   

  Ocena wzorowa

  12

  2 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec klasy I* /II**

   

  Ocena 3,000 – 3,25

  1

  Ocena 3,251 – 3,50

  2

  Ocena 3,501 – 3,75

  3

  Ocena 3,751 – 4,00

  4

  Ocena 4,001 – 4,25

  5

  Ocena 4,251 – 4,50

  6

  Ocena 4,501 – 4,75

  7

  Ocena 4,751 – 5,00

  8

  Ocena 5,001 – 5,25

  9

  Ocena 5,251 – 5,50

  10

  Ocena 5,501 – 5,75

  11

  Ocena 5,751 – 6,00

  12

  3 Ocena z języka angielskiego na koniec klasy I/ II

   

  poziom A2+

   

  Ocena 3

  2

  Ocena 4

  4

  Ocena 5

  6

  Ocena 6

  8

  poziom B1

   

  Ocena 3

  4

  Ocena 4

  6

  Ocena 5

  8

  Ocena 6

  10

  poziom B2

   

  Ocena 3

  6

  Ocena 4

  8

  Ocena 5

  10

  Ocena 6

  12

  poziom C1

   

  Ocena 3

  8

  Ocena 4

  10

  Ocena 5

  12

  Ocena 6

  14

  4 Wynik komputerowego testu poziomującego z języka angielskiego przeprowadzonego na koniec klasy II (jeżeli taki się odbył)

   

   

  poziom A1

  2

   

  poziom A2

  4

                                                                                                             poziom B1

  6

   

  poziom B2

  8

   

  poziom C1

  10

  5 PUNKTY DODATKOWE

   

  udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, projektach potwierdzony certyfikatem

  2

  udział w olimpiadach, konkursach i zawodach na poziomie szkoły – I, II lub III miejsce potwierdzony certyfikatem

  5

  udział w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu dzielnicowym, powiatowym i okręgowym: I, II lub III miejsce potwierdzony certyfikatem

  10

  udział w olimpiadach, konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim potwierdzony certyfikatem

  15

  Laureaci olimpiad, konkursów, zawodów na szczeblu ogólnopolskim potwierdzenie certyfikatem

  30

  1. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decyduje frekwencja na zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2012/13 (do 14 VI 2013 r.)
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie utworzona LISTA REZERWOWA (4 uczniów w zawodzie technik informatyk i 4 uczniów w zawodzie technik mechatronik).
  3. Uczniowie z LISTY REZERWOWEJ zostaną dołączeni do LISTY UCZESTNIKÓW  w przypadku rezygnacji z udziału w stażu lub skreślenia z LISTY UCZESTNIKÓW  uczniów wcześniej zakwalifikowanych na skutek nie spełnienia przez nich warunków regulaminu (np. absencji na zajęciach z przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego) wg kolejności na liście rezerwowej.
 8. Kwalifikacja uczestników do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona do dnia 28 czerwca 2013 r., a wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie www.staff.edu.pl.
 9. LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do przygotowania pedagogiczno – językowo – kulturalnego zostanie opublikowana, jeśli w terminie 1 dnia od ogłoszenia wyników nie wpłyną żadne odwołania,  lub w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników, tj. po rozpatrzeniu odwołań (procedura odwołań – patrz p. 5).
 10. Od uczestników projektu oczekujemy zaangażowania w życie szkoły, 100% frekwencji podczas przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego, udziału w konkursach i olimpiadach, pomocy w przyjęciu grupy uczniów ze szkoły partnerskiej z Las Palmas.
 11. Rozpoczęcie przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego przewiduje się między 26 sierpnia 2013 r., a 6 września 2013 r. Dokładny terminarz zajęć zostanie umieszczony na stronie www.staff.edu.pl po podaniu listy uczestników.
 12. Wzór FORMULARZA APLIKACYJNEGO oraz niezbędne załączniki zostaną opublikowane na stronie www.staff.edu.pl w zakładce „praktyki zagraniczne”.
 13. Pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy koordynatora a.sokol@vp.pl
 14. Termin składania FORMULARZA APLIKACYJNEGO i innych dokumentów:

27 czerwca 2013 r. do godz. 14:00

*przedmioty zawodowe w klasie I:

§ dla zawodu technik informatyk: techniki programowania – Pascal; programy użytkowe – multimedia i grafika; programy użytkowe – oprogramowanie biurowe;

§ dla zawodu technik mechatronik: JM01 analizowanie i tworzenie dokumentacji technicznej; JM02 wytwarzanie części mechatronicznych

**przedmioty zawodowe w klasie II:

§ dla zawodu technik informatyk: techniki programowania – C++; programy użytkowe – multimedia i grafika; programy użytkowe – bazy danych; systemy komputerowe – systemy operacyjne i sieci; język angielski zawodowy;

§ dla zawodu technik mechatronik: JM04 podstawy projektowania; JM03 przygotowanie do montażu; JM06 montaż i demontaż; JM07 testowanie i analizowanie pracy elementów, modułów i podzespołów; JM08 diagnostyka urządzeń mechatronicznych