Regulamin

REGULAMIN STAŻU ZAGRANICZNEGO LAS PALMAS 2013

1. Praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci traktowane są jako zajęcia objęte programem szkoły, realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły i w związku z tym uczniowie obowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na stażu. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień regulaminu i statutu szkoły.

2. Uczestnicy stażu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy.

3. Wszelkie koszty stażu pokrywa program Leonardo da Vinci. Uczestnictwo w stażu zagranicznym należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego też uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą.

4. Każdy uczeń musi posiadać: dowód osobisty, paszport, Europejską Kartę Zdrowotną (należy załatwić indywidualnie w NFZ – jest bezpłatna), polisę ubezpieczeniową (będzie zakupiona przed wyjazdem) oraz dzienniczek praktyk.

5. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – językowo – kulturowym w wymiarze 46 godzin. Przygotowanie to będzie odbywać się na terenie szkoły w późnych godzinach popołudniowych lub w soboty. Rozpoczęcie przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego przewiduje się między 26 sierpnia 2013 r., a 6 września 2013 r.

6. W trakcie przygotowania, zarówno kandydaci jak i ich opiekunowie zobowiązują się do obecności na wyznaczonych spotkaniach z koordynatorem projektu, Kierownikiem Szkolenia Praktycznego czy Dyrekcją Szkoły.

7. Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów praktyk w firmach hiszpańskich, opiekunów praktyk ze strony polskiej oraz koordynatora ze strony polskiej i partnera zagranicznego.

8. W czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi na pokładzie samolotu (zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączenie telefonów komórkowych itp.).

9. W czasie podróży, szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach, jak i w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy.

10. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, w tym również wina i piwa, palenia papierosów, spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. o lekach używanych przez ucznia rodzice informują szkołę w Załączniku 1.

11. Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu z opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego – wszelkie niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać firmie w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów. Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość zaliczenia praktyki i uzyskania certyfikatu ,,Europass Mobilność”.

12. W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w Dzienniczku Praktyk realizowane tematy w języku angielskim. Opiekun praktyk wystawia ocenę tygodniową oraz ocenę końcową i krótką opinię o uczniu, co będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej z praktyki zawodowej oraz zaliczenia praktyki.

13. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do programu dnia, godzin wycieczek, posiłków, pobudki i ciszy nocnej.

14. Po ukończeniu praktyki w danym dniu, uczniowie wracają bezpośrednio do hotelu, uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno przez zagranicznego partnera, w szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania „językowo – kulturowo – pedagogicznego” przewidzianych na pierwszy tydzień pobytu w godzinach wieczornych, jak również organizowanych przez grupę z inicjatywy i pod kontrolą opiekuna ze strony polskiej.

15. Zabrania się surowo oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody opiekuna! Opiekunowie muszą wiedzieć o wszystkich wyjściach uczestników z hotelu i znać miejsce ich przebywania (zakupy, spacery itp.)

16. Uczestnicy zobowiązują się dbać o ład i porządek na terenie miejsca pobytu.

17. Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów bez nadzoru i zgody opiekunów.

18. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona przez polskiego opiekuna) uczestnicy przebywają w swoich pokojach.

19. Jeżeli uczeń rezygnuje ze stażu w ostatnich 10 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczeń z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, lub w przypadku gdy uczeń nie odbędzie stażu w całości z własnej winy (np. spóźni się na lotnisko), rodzice ponoszą poniesione koszty związane z organizacją stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów, przedpłaty w hotelu itp. W przypadku zmiany nazwiska uczestnika stażu w ostatnich 10 dniach przed wylotem, rodzice ucznia rezygnującego z wyjazdu ponoszą koszty związane z kosztami zmiany rezerwacji lotniczej.

20. W przypadku gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia.

21. Wszelkie zapytania, prośby, wątpliwości należy kierować do opiekuna.

22. Za wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty ponoszą rodzice /lub prawni opiekunowie ucznia/.

23. Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki 2 godziny przed odlotem samolotu.

24. Nie wolno samemu przyjmować żadnych leków za wyjątkiem zaleconych przez lekarza i zgłoszonych przez rodziców w Załączniku 1 przed wyjazdem.

25. Uczestnicy stażu zobowiązują się do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po pierwszym tygodniu stażu oraz raportu końcowego po ukończeniu stażu a także do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania wyników stażu: strona www, prezentacje multimedialne, fotoreportaże itp.

26. Uczestnicy stażu zobowiązują się do pomocy w zorganizowaniu czasu wolnego dla grupy uczniów z Hiszpanii, którzy będą odbywać staż w Polsce.